Στη Βουλή ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα ισχύσει και στην Αυτοδιοίκηση

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

Στόχος του νομοσχεδίου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι η σύνταξη ενός μοναδικού, ενιαίου νομοθετικού κειμένου με αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων ψηφιακής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα.

Στο νομοσχέδιο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται πάνω από 120 διατάξεις από διάσπαρτα νομοθετήματα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ προστίθενται και νέες διατάξεις προκειμένου να συγκροτηθεί η απαραίτητη θεσμική και νομοθετική βάση πάνω στην οποία θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος την επόμενη δεκαετία.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, “σκοπός του Κώδικα είναι η ολοκληρωμένη ρύθμιση όλων των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τους φορείς του δημόσιου τομέα για τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.”

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις του εφαρμόζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005(A’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.

Η εφαρμογή του δηλαδή αφορά και τους δήμους και τις περιφέρειες καθ τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς στο άρθρο 14 του ν.4270/2014 ρητά αναφέρεται πως στη γενική κυβέρνηση υπάγονται δήμοι, περιφέρειες και τα ΝΠΔΔ που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ.

ΟΛΟ το Νομοσχέδιο ΕΔΩ