Για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών αρκούν υπεύθυνες δηλώσεις & όχι ένορκες βεβαιώσεις

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη (υπ’ αριθ. 160831/11144/19.03.2013 έγγραφό του) ο Δήμος δεν μπορεί να αρνηθεί σε δημότη του τη χορήγηση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών εξαιτίας ελλιπών εγγραφών στο αρχείο του. Αφού προχωρήσει σε έρευνα προς άλλες αρχές (ο ίδιος ο δήμος και όχι ο ενδιαφερόμενος πολίτης) και εάν αυτή αποβεί άκαρπη, θα χορηγήσει το πιστοποιητικό βασιζόμενος στις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις δύο μαρτύρων. –μέχρι τώρα και με βάση νόμο του 1969 απαιτούνταν ένορκες βεβαιώσεις από δύο μάρτυρες ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου.-