Νέα επιδοτούμενα Προγράμματα για 8.250 ωφελούμενους – εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Δύο επιδοτούμενα Προγράμματα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης πρόκειται να υλοποιήσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με συνολικά 8.250 ωφελούμενους – εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων λήγουν εντός Οκτωβρίου 2019.

Ακολουθούν όλες οι πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους.

Ι] Η Ε.Σ.Ε.Ε. υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων που απασχολούνται στο εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Η Πράξη αφορά σε υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 7.000 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβουλευτικής, πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των 5,00 € / ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

– Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών (βασικό επίπεδο)

– Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών (προχωρημένο επίπεδο)

– Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου / e-commerce (βασικό επίπεδο)

– Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου / e-commerce (προχωρημένο επίπεδο)

– Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing

– Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

– Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

– Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019.

Για την υποβολή Αίτησης συμμετοχής, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΙΙ] Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επαγγέλματα του κλάδου μεταφορών & εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics ”.

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 80 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο μεταφορών & εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της Χώρας. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των 5,00 € / ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

– Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

– Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

– Στέλεχος εταιρείας διαμεταφορών/διαλογέας

– Χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων

– Γραμματέας διοίκησης

– Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης – γραφείου

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

– Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Για την υποβολή Αίτησης συμμετοχής, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Να σημειωθεί ότι τα δύο ανωτέρω έργα εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”.