Σε ΦΕΚ η διαδικασία εγκατάστασης σταθμών μικρών ανεμογεννητριών έως 60 kW

Δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Ενέργειας, με την οποία καθορίζει την αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW.

Η έναρξη των αιτήσεων, σύμφωνα με το κείμενο, θα γίνει σε τρεις μήνες από την ισχύ της απόφασης. Με την απόφαση καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των εξήντα (60) kW.

Η εγκατάσταση σταθμών, σύμφωνα με την απόφαση, επιτρέπεται σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων υπό προϋποθέσεις, εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, κατόπιν γνώμης από τον φορέα του οργανωμένου υποδοχέα και σε λιμένες (χερσαία έκταση).

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών κάθετου άξονα και εγκατεστημένης ισχύος έως πέντε (5) kW, που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς στο δώμα ή στέγη νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων.

Οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως και εξήντα (60) kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει λειτουργική ενίσχυση σταθερής τιμής, είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.