Καταργείται η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων σε όλο το Δημόσιο. Πλέον θα αρκεί η υποβολή απλών αντιγράφων

Με νόμο που δημοσιεύθηκε στις 26 Μαρτίου 2014 (4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/ καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους πολίτες , στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.

Θα μπορούν να υποβάλλουν απλά αντίγραφα συνοδευόμενα όμως υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνουν την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στα υποβαλλόμενα έγγραφα.

Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Ο νόμος για την υποβολή απλών αντιγράφων σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου θα ισχύσει από 26 Ιουνίου 2014 και θα είναι δεσμευτική για όλους τους δημόσιους λειτουργούς.