Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες

Εγκύκλιο με την οποία ενεργοποιείται από τις 27/1/2014 η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας 360 ευρώ στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εξέδωσε η διοίκηση του Οργανισμού.

Με την υπουργική απόφαση, επεκτείνεται η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας και σε εκείνους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, είναι δε ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν πραγματοποιήσει σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τρία έτη -συνεχούς ή διακεκομμένης- ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Ειδικότερα:

 • Ασφαλισμένοι την 1-1-2011, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1-1-2012, θα πρέπει να έχουν καταβάλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για ένα τουλάχιστον έτος.
 • Ασφαλισμένοι την 1-1-2011, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1-1-2013 θα πρέπει να έχουν καταβάλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για δύο τουλάχιστον έτη.
 • Ασφαλισμένοι, οι οποίοι διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1-1-2014 και εφεξής θα πρέπει να έχουν καταβάλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τρία τουλάχιστον έτη.

Οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος ισχύουν και για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από την 1-1-2011 και επαναδραστηριοποιήθηκαν εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης της δραστηριότητας.
Επίσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1-1-2012 και εφεξής για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος.

 • Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή άλλου φορέα μετά τη διακοπή του επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΟΑΕΕ και να είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης.

Το ύψος του βοηθήματος είναι 360 ευρώ το μήνα και καταβάλλεται για τρεις μήνες τουλάχιστον. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης ως εξής:

Συνολικός χρόνος ασφάλισης Διάρκεια καταβολής

 • 3-4 πλήρη έτη 3 μήνες
 • 5-6 πλήρη έτη 4 μήνες
 • 7-8 πλήρη έτη 5 μήνες
 • 9-10 πλήρη έτη 6 μήνες
 • 11-12 πλήρη έτη 7 μήνες
 • 13-14 πλήρη έτη 8 μήνες
 • 15 πλήρη έτη και άνω 9 μήνες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων, ενώ ο χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.
Τέλος η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ΟΑΕΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕ