Υπολογισμός ημερών για περικοπή αποδοχών κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας

anarrotikes
anarrotikes

Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ’ αριθ. 2/51056/0022/10.06.2013 έγγραφό του και σε σχετικό ερώτημα αναφορικά με τις ημέρες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό περικοπής επιδομάτων σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας απαντάει ως εξής:

«Σας πληροφορούμε ότι η περικοπή των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών στις περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται στους υπαλλήλους από ιδιώτη γιατρό θα υπολογίζεται στο 1/30 των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων για κάθε ημέρα απουσίας τους συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων σύμφωνα με το από 15-10-1952 Β. Διάταγμα.»

Συνεπώς στην περίπτωση αναρρωτικών αδειών δεν ισχύει το άρθρο 23 του Ν.4024/11 σύμφωνα με το οποίο: «Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες» αλλά σε περίπτωση αποχής λόγω αναρρωτικής άδειας ο μήνας λογίζεται για 30 ημέρες.