Παρατείνεται έως 30 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης

Εως και την 30η Νοεμβρίου 2018 από 15 Οκτωβρίου θα ισχύει η παράλληλη διαδικασία όσον αφορά στην έκδοση οικοδομικών αδειών σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα θα μπορούν να υποβάλλονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, οι αιτήσεις έκδοσης οικοδομικής άδειας οι αιτήσεις των εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών καθώς και οι άδειες κατεδάφισης και προέγκρισης οικοδομικής άδειας

Αντίθετα η διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών ενημέρωσης οικοδομικών αδειών και έγκρισης εκτέλεσης εργασιών υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εγκρίσεις δόμησης που έχουν εκδοθεί έως και την 12η Οκτωβρίου 2018 υπέχουν θέση προέγκρισης.

Αιτήσεις προς έκδοση οικοδομικής άδειας για τις οποίες η έγκριση δόμησης έχει εκδοθεί έως και την 12η Οκτωβρίου 2018 υποβάλλονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή έως την 30η Νοεμβρίου 2018, κατ’ επιλογή του αιτούντος και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τον τρόπο υποβολής τους.

Από 1η Δεκεμβρίου 2018, όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.