Αυξήθηκε το 2015 κατά 5,2% ο κύκλος εργασιών του “Smart Park”. Στο 100% η κάλυψη επιφανειών εμπορικής μίσθωσης

Αύξηση μεγεθών εμφάνισε ο όμιλος REDS το 2015.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε ποσό 6,5 εκ. ευρώ, έναντι εσόδων 5,6 εκ. ευρώ για τη χρήση 2014.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τη μίσθωση του Εμπορικού Πάρκου “Smart Park” κατά ποσό 6,3 εκ. ευρώ.

Τα έσοδα από μισθώματα παρουσίασαν αύξηση 12% για τη χρήση 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά 5,2% κατά τη διάρκεια του έτους και η μέση επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 6,7% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης την 31/12/2015 εξακολουθεί να ανέρχεται σε 100%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου της χρήσης του 2015 παρουσίασαν κέρδη 5,4 εκ. ευρώ έναντι κερδών 1,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης χρήση του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 2 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 1,9 εκ. ευρώ, του αντίστοιχου έτους 2014.

Η διαφορά τόσο στο ΕΒΙΤDA όσο και στα κέρδη προ φόρων οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση εσόδου 4,6 εκ. ευρώ μετά την απόφαση 10274/2015 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, για την είσπραξη αποζημίωσης απαλλοτριωθείσας έκτασης, από το Δήμο Παλλήνης.