Συστάσεις του υπ. Εσωτερικών προς τους 12 νέους Δήμους που δημιουργήθηκαν από πέντε …παλαιούς

Ειδική Εγκύκλιο οδηγιών και διευκρινίσεων για τους 12 νέους Δήμους που δημιούργησε η τέως Κυβέρνηση με το αρ.154 του ν.4600/2019, δημοσίευσαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Πρόκειται, ως γνωστόν, για τους Δήμους 1) Βόρειας Κέρκυρας, 2) Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, 3) Νότιας Κέρκυρας, 4) Αργοστολίου, 5) Ληξουρίου, 6) Σάμης, 7) Σερβίων, 8) Βελβεντού, 9) Μυτιλήνης, 10) Δυτικής Λέσβου, 11) Ανατολικής Σάμου και 12) Δυτικής Σάμου.

Οι νέοι Δήμοι θα αρχίσουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών τους, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τις διεξαχθείσες εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019.

Επομένως, χρόνος έναρξης λειτουργίας των νέων Δήμων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2019, χρονικό σημείο που συμπίπτει και με την κατάργηση των υφιστάμενων Δήμων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων-Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου.

Άμεσες απαιτούμενες ενέργειες

Με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των Αρχών και των Υπηρεσιών των νέων Δήμων, οι νεοεκλεγείσες Δημοτικές Αρχές καλούνται, σε συνεργασία και με τις απερχόμενες Δημοτικές Αρχές, να μεριμνήσουν για:

  • τη στέγαση των Υπηρεσιών και του προσωπικού των συνιστώμενων Δήμων, τόσο σε επίπεδο της έδρας όσο και σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων (Κατά περίπτωση: Παρατάσεις μισθώσεων ή νέες μισθώσεις, ενώ στην περίπτωση της συστέγασης με υπηρεσίες της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ρύθμιση θεμάτων κατανομής λειτουργικών εξόδων και μισθωμάτων.)
  • τη διασφάλιση του απαιτούμενου χώρου συνεδριάσεων των νέων Δημοτικών Συμβουλίων, με τρόπο που να κρίνεται επαρκής για τις ανάγκες του νέου Συμβουλίου τόσο από άποψη χώρου όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής.
  • την προμήθεια των σφραγίδων των συνιστώμενων Δήμων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ.1 του αρ.5 του ν.3852/2010.
  • τη διαγραφή τυχόν λογοτύπων ή ιδιαίτερων δηλωτικών σημάτων των καταργούμενων Δήμων, στα διοικητικά έγγραφα, τα πιστοποιητικά και τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, καθώς και να μεριμνήσουν για την προμήθεια τυχόν νέων πρότυπων εντύπων με το όνομα των συνιστώμενων Δήμων.
  • την ανάρτηση των απαραίτητων πινακίδων με το όνομα του οικείου νέου Δήμου, τουλάχιστον στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του, στα Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων και όπου/όταν είναι εφικτό στα Καταστήματα του συνόλου των Υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, οφείλουν να μεριμνήσουν για τη σήμανση των ορίων τους με όμορους Δήμους.
  • να μεριμνήσουν για την έναρξη πρωτοκόλλου, βιβλίων και αρχείου στους νέους Δήμους, καθώς και για τη δημιουργία ιστοσελίδας.

Σημειώνεται ότι τα τηρούμενα βιβλία και αρχεία των καταργούμενων Δήμων θα παραμείνουν, κατ’ αρχήν, στο Κατάστημα της έδρας αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του αρχειακού τους υλικού, που παρήχθη καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και 31 Αυγούστου 2019.

Ειδικά στην περίπτωση του αρχείου Υπηρεσιών όπου δύναται να λάβει χώρα κατανομή του αρχείου με κριτήριο τη χωρική αρμοδιότητά, θα παρέχεται δυνατότητα συσχέτισης νέων αιτημάτων των δημοτών των συνιστώμενων Δήμων με τον τυχόν υπάρχοντα φάκελο της υπόθεσης στην έδρα του καταργούμενου Δήμου.

Στην ανωτέρω περίπτωση, ο συσχετισθείς φάκελος θα καταχωρείται ως σύνολο στο αρχείο του συνιστώμενου Δήμου.

Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νέων Δήμων και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να παρέχεται η κάθε δυνατή πρόσβαση στους υπαλλήλους των νέων Δήμων στο αρχείο των καταργούμενων Δήμων.

Σε κάθε περίπτωση, οι απερχόμενες Δημοτικές Αρχές οφείλουν να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις νεοεκλεγείσες, ούτως ώστε να ρυθμιστεί κάθε ζήτημα σχετικά με την ομαλή έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων Δήμων.

Ειδικά σημειώνεται ότι τυχόν αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα των καταργούμενων Δήμων για την εφαρμογή των ανωτέρω και τη διασφάλιση της ομαλής εγκατάστασης των νέων Αρχών, δεν εμπίπτουν στην απαγορευτική διάταξη της παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010, καθώς πρόκειται για έκτακτη περίπτωση προφανούς επείγουσας ανάγκης.

Η άσκηση αρμοδιοτήτων

Από την έναρξη της λειτουργίας τους οι νέοι Δήμοι ασκούν το σύνολο των τοπικών και κρατικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί βάσει των σχετικών διατάξεων, με σκοπό τη συνέχιση της αδιατάρακτης και της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες και τους κατοίκους τους, στο πλαίσιο των αρχών της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι νέοι Δήμοι αξιοποιούν το προσωπικό που τους διατέθηκε κατόπιν εφαρμογής του αρ.155 του ν.4600/2019 και δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας.

Ειδικά σε σχέση με τις προγραμματικές συμβάσεις, επισημαίνεται η παρ.12 του αρ.157 του ν.4600/2019, σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την 31/12/2019, οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ συνιστώμενων Δήμων που προήλθαν από την κατάργηση του αντίστοιχου Δήμου, μπορούν να συνάπτονται ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ των προϋποθέσεων του αρ.100 του ν.3852/2010 και ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ», η οποία και διευκολύνει την άμεση ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των νέων Δήμων και των αναφερόμενων στο αρ.100 φορέων/νομικών προσώπων.

Ιδίως προς την κατεύθυνση εξασφάλισης της εκπόνησης και επίβλεψης μελετών ή έργων, οι νέοι Δήμοι δύνανται να αξιοποιήσουν το αρ.97Β του ν.3852/2010 περί δυνατότητας ανάθεσης υπηρεσιών στη ΜΟΔ ΑΕ.

Μεταξύ των νέων Δήμων δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της παρ.2 του αρ.95 του ν.3852/2010 περί υποχρεωτικής διοικητικής τους υποστήριξης από το Δήμο της έδρας του νομού.

Αντίθετα, εξακολουθεί η παροχή διοικητικής υποστήριξης από τους Δήμους – έδρες του οικείου νομού, ως ακολούθως:

«α) από το Δήμο Ανατολικής Σάμου προς τους Δήμους Ικαρίας και Φούρνων, β) από το Δήμο Αργοστολίου προς το Δήμο Ιθάκης, γ) από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς το Δήμο Παξών και δ) από το Δήμο Μυτιλήνης προς τους Δήμους ,Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου». Επίσης, οι νέοι Δήμοι Βελβεντού και Σερβίων εξακολουθούν να υποστηρίζονται διοικητικά από το Δήμο Κοζάνης.

Δείτε την εγκύκλιο

yp_esoterikon_egkyklios_ag_2019