Βελτίωση & συντήρηση 11 οδών της Δ.Ε. Γλυκών Νερών προϋπ. 500.000 €. Το έργο είχε δρομολογηθεί το 2013 και υλοποιείται τώρα!

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δημοτικής Αρχής Δήμου Παιανίας υπεγράφη προ ολίγων ημερών για την βελτίωση και συντήρηση έντεκα (11) οδών της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και χάριν ανάδειξης της αλήθειας και μόνο, –δεν μνημονεύεται στο δελτίο τύπου- είχε δρομολογηθεί επί δημοτικής Αρχής, Δημήτρη Δάβαρη (27 Νοεμβρίου 2013) και υιοθετήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή του Γιάννη Σγουρού (9 Δεκεμβρίου 2013) με επιβλέποντες Περιφερειακούς Συμβούλους, τον συμπολίτη μας, Δημοσθένη Μπαρούτα και Γιάννη Δημόπουλο.

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δημοτικού δικτύου, το οποίο, λόγω των σημαντικών και εκτεταμένων φθορών στο οδόστρωμα, όπως, ρηγματώσεις, καθιζήσεις, κ.λπ., χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το ∆ήµο Παιανίας, εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Παιανίας µε την υπ’ αριθµ. 46/2014 απόφαση και θα υλοποιηθεί από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου.