Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το βράδυ (08.30 ) της Δευτέρας 13 Ιουνίου 2016

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος υπό την προεδρία του κ. Στ. Κατραμάδου.

Ακολουθούν τα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.πρωτ.11772/15-4-2016 ένστασης της Σύμπραξης της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και του Κω/νου Σαλμά Τοπ. Μηχανικού κατά του υπ’αριθμ.πρωτ.9253/30-3-2016 εγγράφου της Δ.Υ της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Έντεκα Πολεοδομικών Ενοτήτων Περιοχών Ανάπτυξης του Δήμου Αρτέμιδος».

2. Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.πρωτ.11775/15-4-2016 ένστασης της Σύμπραξης της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και του Κω/νου Σαλμά Τοπ. Μηχανικού κατά της υπ’αριθμ.πρωτ.9139/30-3-2016 απόφασης της Δ.Υ της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Έντεκα Πολεοδομικών Ενοτήτων Περιοχών Ανάπτυξης του Δήμου Αρτέμιδος».

3. Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.πρωτ.12545/22-4-2016 ένστασης της Σύμπραξης της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και του Κω/νου Σαλμά Τοπ. Μηχανικού κατά του υπ’αριθμ.πρωτ.12061/19-4-2016 εγγράφου της Δ.Υ της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Έντεκα Πολεοδομικών Ενοτήτων Περιοχών Ανάπτυξης του Δήμου Αρτέμιδος» και της με υπ’αριθμ.πρωτ.13342/9-5-2016 συμπληρωματικής αυτής.

4. Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.πρωτ.12682/25-4-2016 ένστασης της Σύμπραξης της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και του Κω/νου Σαλμά Τοπ. Μηχανικού κατά του υπ’αριθμ.πρωτ.11768/15-4-2016 εγγράφου της Δ.Υ της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Έντεκα Πολεοδομικών Ενοτήτων Περιοχών Ανάπτυξης του Δήμου Αρτέμιδος».

5. Λήψη απόφασης έγκρισης ψηφίσματος σχετικά με την TTIP.

6. Λήψη απόφασης έγκρισης προσλήψεως εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (02) μηνών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του τμήματος υδραυλικών & αποχετευτικών έργων του Δήμου.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της υπ’αριθμ.167/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής αναδρομικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. από μεταβολή τετραγωνικών μέτρων σε παροχή Δ.Ε.Η.».

9. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ποσού 205,40€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Κλήσεις Τροχαίας Αερολιμένος Αθηνών (Κ.Ο.Κ) στην δικαιούχο DIMITROVA GERGANA του HRISTO.

10. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ.196/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «διαγραφής των οφειλετών ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΙΚΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ και ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τους 39/2009, 300/20-5-2011, 671/2015 και 129/2010 χρηματικούς καταλόγους και επανυπολογισμού αυτών σε νέα φύλλα επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα σύμφωνα με τον Ν.4315/2014».

11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής επ΄ ονόματι ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τον 100/27-10-2009 Χρηματικό κατάλογο που αφορά την Εισφορά γης σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε 5 στην Δ.Ε. Αρτέμιδος και επανυπολογισμό αυτής σε νέο φύλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014.