Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτών και νομικών προσώπων προς τους Δήμους

Ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτών προς τους Δήμους της χώρας. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012. Βασική προϋπόθεση το σύνολο των βασικών οφειλών για τους μεν ιδιώτες να μην ξεπερνάει το ποσόν των 10.000 ευρώ και για τα δε νομικά πρόσωπα τις 75.000 ευρώ

Στην κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι το αίτημα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου οι οποίοι και θα αποφασίζουν για το «ναι» ή «όχι» στον αιτούντα, αφού εξετάσουν μια σειρά από παραμέτρους

Οι αιτήσεις για την ρύθμιση μπορούν να υποβάλλονται ως και τις 15 Οκτωβρίου 2012