«Ναι στην κατεδάφιση κτισμάτων με μικρές παραβάσεις» λέει το ΣτΕ

Την εξαίρεση από την κατεδάφιση κτισμάτων με μικρές παραβάσεις, που είχε αποφασίσει το 2004 ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ακύρωσε το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκ-παίδευσης Μηχανικών.

Ως μικρές παραβάσεις εννοούνται οι παραβάσεις των οποίων η κατεδάφιση θα κατέληγε σε υπέρμετρη βλάβη του κτιρίου, θα έθετε σε κίνδυνο τη φέρουσα κατασκευή του, θα ήταν σε βάρος της αισθητικής εμφάνισής του, ή θα απαιτούσε υπέρμετρες δαπάνες για την αποκατάσταση της αισθητικής.

Με το προηγούμενο καθεστώς, του 1985, ήταν στη διακριτική ευχέρεια του τοπικού νομάρχη, αφού είχε προηγηθεί γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του κάθε νομού.

Με το νομοθετικό καθεστώς του 2003, ο υπ. ΠΕΧΩΔΕ είχε πλέον αρμοδιότητα και ευχέρεια να εξαιρεί (!) παραβάσεις από την κατεδάφιση, χωρίς να προβλέπεται η προηγούμενη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ.