Οι αλλαγές που περιέχονται στο Ν/Σ για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με τις απευθείας αναθέσεις στους Δήμους

Δυσχεραίνεται η διαδικασία προσφυγής συμμετεχόντων σε διαγωνισμό στην δικαιοσύνη με την τιμή του παραβόλου να αυξάνεται από το 1% στο 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η απόφαση αυτή, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ειδικότερα: αυξάνονται τα όρια για τις απευθείας αναθέσεις από τα 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στα 30.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και 60.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες. Παράλληλα, καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός, ο λεγόμενος και πρόχειρος διαγωνισμός, που είχε όριο τα 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα:
Για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση άνω του ορίου των 2.500 ευρώ, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται ότι «η πρόσκληση υποβολής προσφοράς ειδικά σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, δύναται να απευθύνεται και σε έναν μόνο οικονομικό φορέα και αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης κι επιπλέον ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά».

Η δε παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης έως 30.000 ευρώ θα γίνεται «με μόνη τη σχετική βεβαίωση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας για την οποία προορίζεται το υλικό, χωρίς να απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου».

Ενστάσεις και δικαστική προστασία

Για όσους επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση και να ζητήσουν δικαστική προστασία, το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016 ανατρέπεται συνολικά.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται «η κατάργηση των προβλεπόμενων ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης».

Ο υποψήφιος προμηθευτής, λοιπόν, θα προσφεύγει αποκλειστικά στο Διοικητικό Δικαστήριο της έδρας της αναθέτουσας αρχής «το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως» και «δεν θα επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής», όπως γινόταν μέχρι πρότινος στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών.

Εκεί, ο υποψήφιος προμηθευτής θα καταθέτει ταυτόχρονα αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής. Το δε παράβολο από το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανεβαίνει στο 5%!

Με fast track διαδικασίες

Στο σκέλος της διοικητικής επίλυσης, προβλέπεται η σύντμηση των προθεσμιών για υποβολή ενστάσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η σύντμηση των προθεσμιών υποβολής ενστάσεων από τον ανάδοχο από 2 μήνες σε 15 ημέρες.

Επίσης, μειώνεται η προθεσμία εντός της οποίας η διευθύνουσα υπηρεσία ή η προϊσταμένη αρχή υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Τεχνικό Συμβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης από 20 ημέρες σε 15 ημέρες από την άσκηση της ένστασης.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι θα είναι στην αρμοδιότητα του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να αποφαίνεται επί ενστάσεων για έργα που εκτελούν οι ΟΤΑ με εκτιμώμενη αξία σύμβασης κάτω των 30.000 ευρώ.