Οι νέες εξελίξεις για την αποχέτευση στο επίκεντρο κοινής ανακοίνωσης των υπουργών, Γ.Παπακωνσταντίνου και Μ. Βορίδη.

Πολιτική επικύρωση των αποφάσεων της ΕΥΔΑΠ για το ΚΕΛ Ψυτάλλειας και για το ΚΕΛ Βορ. Μεσογείων σε ότι αφορά το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος Νέα επιβεβαίωση της σημαντικής εξέλιξης που σηματοδοτεί την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για σύνδεση της αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης με το ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μ. Βορίδη, στην οποία συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Α. Ανδρεαδάκης και ο Διευθύνων Συμβούλος της ΕΥΔΑΠ Ν. Μπάρδης, αναφέρεται ότι σε σύσκεψη που έγινε στο ΥΠΕΚΑ, συζητήθηκαν τα θέματα των έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Αττική.

Κατά τη συζήτηση, έγινε επισκόπηση της εξέλιξης των ήδη ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) έργων αποχέτευσης των Δήμων Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα, Παλλήνη) και Σαρωνικού, καθώς και των υπό αξιολόγηση και επικείμενη ένταξη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Σύμφωνα με τα περιεχόμενο της κοινής ανακοίνωσης των δύο υπουργών Γ. Παπακωνσταντίνου και Μ. Βορίδη, ειδικότερη συζήτηση, έγινε

Για τα έργα αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης, για τα οποία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στο ΕΠΠΕΡΑΑ επικαιροποιημένος και τροποποιημένος φάκελος του έργου από το Δήμο σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, στην οποία να περιγράφεται και να στοιχειοθετείται η προτεινόμενη από την ΕΥΔΑΠ νέα λύση διοχέτευσης των λυμάτων προς το ΚΕΛ Ψυτάλλειας, προκειμένου το ΕΠΠΕΡΑΑ να προβεί στην τροποποίηση των όρων ένταξης.

• Για τον Δήμο Σαρωνικού, για τον οποίο με βάση τα πρόσφατα υποβληθέντα αλλά και πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης που θα υποβληθούν από τον Δήμο σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ της νέας προτεινόμενης από την ΕΥΔΑΠ λύσης διοχέτευσης των λυμάτων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυτάλλειας, προκειμένου η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ να συνεχίσει απρόσκοπτα την διαδικασία ένταξής του.

Για τον Δήμο Σπάτων, για τον οποίο επισημάνθηκε ότι η αξιολόγηση και εν συνεχεία ένταξη του προταθέντος από τον Δήμο έργου αποχέτευσης προϋποθέτει την ενεργοποίηση της ΕΥΔΑΠ και της Περιφέρειας Αττικής για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και εν συνεχεία ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι η πορεία της εξέλιξης του έργου ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την πλήρη εναρμόνιση της χώρας μας με τις κοινοτικές οδηγίες.»