Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το υπ’ αριθμ. 132/2017 προεδρικό διάταγμα με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). 

 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και μαζί με την Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής αποτελούν τις δυο γενικές διευθύνσεις της νεοσυσταθείσας Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών (αντί της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος)

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος συνεχίζει να απαρτίζεται από τέσσερις Διευθύνσεις.

α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.
Αποτελείται από τα Τμήματα:

Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Δασικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Τμήμα Δασικών Εφαρμογών και Έρευνας.
Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES.
Τμήμα Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Δασοπονικών Μελετών.

β) Διεύθυνση Προστασίας Δασών (αντί της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος).
Αποτελείται από τα Τμήματα:

Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας.
Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών.
Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων.
Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής (μέχρι τώρα υπάγονταν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος).

γ) Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών.
Αποτελείται από τα Τμήματα:

Τμήμα Δασικών Φυτωρίων, Δασικών Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων.
Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας.
Τμήμα Δασικής Οδοποιίας, Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών Εργασιών.
Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου.

δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών (αντί της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος).
Αποτελείται από τα Τμήματα:

Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων.
Τμήμα Διαχείρισης Μη Δημόσιας Δασοπονίας.
Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας.

Στους στρατηγικούς σκοπούς της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, που περιγράφονται στο άρθρο 27 του π.δ., προστίθεται, σε σχέση με τον αντίστοιχο Οργανισμό που ίσχυε μέχρι σήμερα, η αναφορά στην προστασία των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας καθώς και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα, ως στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι ιδίως:

α) ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής,

β) η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας, καθώς και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,

γ) η προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας,

δ) η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,

ε) η αειφορική διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων,

στ) η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,

ζ) ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,

η) η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων,

θ) η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή τους στο μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,

ι) η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.