Σε δημόσια διαβούλευση οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές τροποποιήσεις στη Λ. Ανθούσας

Τέθηκε υπό διαβούλευση για διάστημα 30 ημερών, η τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία, σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης, αποβλέπει «στην βελτίωση οδικής ασφάλειας στην προσπέλαση της Λεωφ. Ανθούσας πλησίον του Σχολείου και της πλατείας Ανθούσας.»

Σύμφωνα με το υπόμνημα της τεχνικής υπηρεσίας, οι τροποποιήσεις, αφορούν:

  • Νέο κράσπεδο πεζοδρομίου
  • νέο πεζοδρόμιο
  • μείωση πλάτους υφιστάμενου πεζόδρομου
  • οριζόντια σήμανση οδοστρώματος
  • ράμπα ΑΜΕΑ

Σκοπός της διαβούλευσης, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Οι όποιες παρατηρήσεις-επισημάνσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου (kikloforiaka@pallini.gr) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών και με την ένδειξη «Αποστολή απόψεων για την τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της οδού Ανθούσας.»
Τα σχέδια της τροποποίησης είναι αναρτημένα στα γραφεία του Τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στο site του Δήμου (www.pallini.gr).