15 φορείς θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Δημοτολόγιο

ethniko_dimotologio
ethniko_dimotologio

Με Υπουργική Απόφαση η πρόσβαση 15 φορέων του δημοσίου στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού ∆ηµοτολογίου. Οι φορείς και οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να διασταυρώνουν και να ταυτοποιούν υπηρεσίες που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων «θα πραγματοποιείται µε την επιφύλαξη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997…».

Συγκεκριμένα οι φορείς που θα έχουν πρόσβαση στην κεντρική βάση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού ∆ηµοτολογίου είναι:

1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
2. Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
3. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
4. ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ν-5404. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
5. Υπουργείο Εξωτερικών
6. Υπουργείο Οικονοµικών
7. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
8. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
9. Ελληνική Στατιστική Αρχή
10. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
11. Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο
12. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
13. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
14. Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
15. Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης

Η απόφαση αναφέρει ότι οι φορείς αυτοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση ως προς τα στοιχεία «που τους είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και σε ότι αφορά τους ειδικούς όρους και τη σχετική διαδικασία για την πρόσβαση του κάθε φορέα στα στοιχεία του Εθνικού ∆ηµοτολογίου θα προσδιοριστούν βάσει των κείµενων διατάξεων».