Στις 7 Νοεμβρίου η διεξαγωγή των δημαιρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες

Την Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2021 και όχι εντός του Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι Δημαιρεσίες για την εκλογή νέων θεσμικών συλλογικών οργάνων σε Δήμους και Περιφέρειες, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (87 ΑΠ: 59646/20-8-2019) υπό τον τίτλο, «Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια».

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, στις Δημαιρεσίες διεξάγεται η εκλογική διαδικασία για τα νέα προεδρεία Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων καθώς και των μελών στις Οικονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων και Περιφερειών.

Στo σχετικό άρθρο του νόμου για την διεξαγωγή των δημαιρεσιών αναφέρονται, χαρακτηριστικά:

«1. Χρόνος εκλογής – θητεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4 περ. δ’ και 64 παρ. 1 του ν. 3852/20105, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της δημοτικής περιόδου – πρώτη θητεία) και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 (τρίτο έτος δημοτικής περιόδου – δεύτερη θητεία).

Η ανωτέρω χρονική κατάτμηση προκύπτει από το γεγονός ότι η δημοτική περίοδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό.