Ορίστηκαν οι έξι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλλήνης -κανείς από την Δ.Ε. Παλλήνης- και τρεις Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Φώτης Αβαρκιώτης, Βάσω Μελισσά και Βασίλης Δημητριάδης

Ανακοινώθηκαν από τον Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, κ. Α. Ζούτσο, τα ονόματα των 6 Αντιδημάρχων καθώς και τριών εντεταλμένων με προσδιορισμένες αρμοδιότητες και με λήξη θητείας, την 31η Αυγούστου 2020. (ο νόμος δίνει την διακριτική ευχέρεια στους Δημάρχους να προσδιορίζουν τη διάρκεια θητείας των Αντιδημάρχων.)

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανείς από τους ορισθέντες Αντιδημάρχους δεν προέρχεται από τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.Οι πέντε εκλέγονται στην Δ.Ε. Γέρακα και ένας στην Δ.Ε. Ανθούσας.

Οι Αντιδήμαρχοι

Φώτης Αβαρκιώτης, με αρμοδιότητες την Καθαριότητα, την Πολιτική Προστασία, την συντήρηση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων, τον Δημοτικό φωτισμό και την συντήρηση και αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού εν γένει.
Επίσης, ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιοςγια τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.

Γιώργος Μουρτζιάπης

• Γιώργος Μουρτζιάπης, με αρμοδιότητες την συντήρηση και ανάπτυξη Πρασίνου, την λειτουργία και συντήρηση παιδικών χαρών.

 

• Άγγελος Λιακόπουλος, με αρμοδιότητες την κατασκευή και συντήρηση έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, την εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης, τον συντονισμό και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών.
Επιπλέον, ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

• Εμμανουήλ Στεφανάκης, με αρμοδιότητες τις Υπηρεσίες Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και την ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.

• Βασιλική Μελισσά, με αρμοδιότητες τα θέματα Παιδείας και Σχολικής Στέγης, τις δράσεις Δια Βίου Μάθησης , ισότητας των φύλων και πρόληψης της παραβατικότητας, τον σχεδιασμό και την εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων καθώς και τα θέματα Δημόσιας Συγκοινωνίας.

• Βασίλης Δημητριάδης, με αρμοδιότητες την Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες, την Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σύμφωνα με την απόφαση των ορισμών, τον Δήμαρχο αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος κ. Αβαρκιώτης Φώτιος,όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ο Αντιδήμαρχος, κ. Δημητριάδης Βασίλειος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφανάκης Εμμανουήλ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιακόπουλου Άγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μουρτζιάπης Γεώργιος.

Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι αρμοδιότητες τους

Ζινέλη Καλλιόπη, Δημοτική Σύμβουλο Παλλήνης, τον σχεδιασμό, το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.

Σταματίου Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου.

2. Διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.

3. Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.

4. Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Πυργιώτη Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης, το συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.