Τροπολογία προβλέπει τη διενέργεια rapid test από τους Δήμους & την πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού

Με τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης περί αδειοδοτήσεων δίνεται η αρμοδιότητα στους δήμους για τη διενέργεια rapid test και η δυνατότητα προσλήψεων για το σκοπό αυτό.  

Ειδικότερα με το άρθρο 2 της τροπολογίας «Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών τεστ (rapid test) από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού» ορίζονται τα εξής:

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι: «οι ΟΤΑ Α’ βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 σύμφωνα με το αρ.31ο του ν.4737/2020 ».

Στην παρ.2 ορίζεται ότι: «Ειδικά για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) οι OTA Α’ βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.5.2021 σύμφωνα με το αρ.74 του ν.4745/2020, η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το προσωπικό αυτό.

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από την αντιστοιχία ένας Υπάλληλος για κάθε 25.000 συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2021».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την παραπάνω ρύθμιση προκαλείται δαπάνη σε βάρος των δήμων, η οποία «εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου, κατ’ ανώτατο όριο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πως θα καλυφθεί η παραπάνω δαπάνη.

Τέλος στην παρ.3 ορίζεται ότι: «Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο ΕΟΔΥ δεν διαθέτει σε έναν ΟΤΑ Α’ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του ν.4682/2020 διατηρείται σε ισχύ έως τις 30.6.2021».

Δηλαδή οι δήμοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε αναθέσεις για την προμήθεια rapid test, οι οποίες θα γίνονται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, όπως με απόφαση της ίδιας επιτροπής θα γίνουν και οι αναγκαίες προσλήψεις.