ΝΑΙ στις προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους που εγκρίθηκαν με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το 2012

Όσα αιτήματα Δήμων για προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ έχουν εγκριθεί με Πράξη Υπουργική Συμβουλίου μέσα στο 2012 και δεν έχουν προχωρήσει, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να συναφθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 και να υλοποιηθούν.

Αυτό διευκρινίζεται στην εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, που ερμηνεύει τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α΄ 256/31/12/2012 και ειδικότερα του άρθρου 2 αυτής, το οποίο αναφέρει ότι: «Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάσει αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει έως 31/12/2012, μπορούν να συναφθούν έως 31/12/2013 και στη συνέχεια να υλοποιηθούν».

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε το 2012 στη χορήγηση εγκρίσεων πρόσληψης συμβασιούχων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, που με τη σειρά της ήταν απόρροια της διεξαγωγής δύο εθνικών εκλογών και των αντίστοιχων προεκλογικών περιόδων, κατά τις οποίες δεν επιτρέπονταν οι προσλήψεις ούτε οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (αποστολή αιτημάτων από τους φορείς, χορήγηση εγκρίσεων».

Σημειώνεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών στις 30 Οκτωβρίου 2012 προσδιορίστηκε ότι ο μέγιστος αριθμός των υπαλλήλων, 4.477, που θα προσλαμβάνονταν το 2012 σε Δήμους και περιφέρειες με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.

Επίσης στην ίδια απόφαση οριζόταν ότι η πρόσληψη θα γινόταν μετά από έγκριση της Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), σύμφωνα με την τροποποίηση που έγινε για το 2012. Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα αναλάβουν τις δαπάνες μισθοδοσίας για τους 1.800 συμβασιούχους, ενώ για τους υπόλοιπους 2.677, οι δαπάνες θα προέλθουν από ερευνητικά, αναπτυξιακά συμβόλαια και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργα.

Πρόκειται δηλαδή για έκτακτο προσωπικό σε ανταποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες, δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, αλλά και απασχολούμενους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δήμων και περιφερειών.

Αντίστοιχη ρύθμιση είχε προβλεφθεί και για το 2011.